Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Alex Renovátor nábytku proti prachu antistatický s vůní limetky 400 ml

  Výrobce: Marca CZ
  Popis : Nový Alex proti prachu antistatický s přírodním výtažkem ze dřeva zajišťuje péči a renovaci potřebnou pro zachování nábytku, takže vypadá jako nový. Díky jeho antistatickým složkám zanechává nábytek čistší delší dobu. Zabraňuje tak rychlému opětovnému usazování prachu. Redukuje 90 % pylových alergenů a roztočů.
  89 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Před použitím dobře protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm. Lahev držte ve svislé poloze lehce nakloněnou (ne ve vodorovné poloze). Měkkým hadříkem rozetřete po čištěném povrchu krouživými pohyby. Nedoporučuje se používat na starožitnosti, neošetřené dřevo nebo se speciální glazurou. Pokud je  nábytek choulostivý nebo máte-li pochybnosti, udělejte před použitím zkoušku na  málo viditelném místě. Nepoužívejte na parkety a podlahy, mohly by klouzat. Používejte jen podle návodu.

  Složení:

  < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, > 30 % alifatických uhlovodíků, Další: parfémy (D-limonene, citral a linalool), methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, sodium pyrithione.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Heptane (CAS 142-82-5) - Isohexane (CAS 64742-49-0).

  H222Extrémně hořlavý aerosol.
  H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315Dráždí kůži.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.