Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Hexa tuhý podpalovač, tuhý líh kostky 200 g

  Výrobce: Severochema
  Popis : Tuhý podpalovač, tuhé palivo pro rychlé a snadné rozdělání ohně v krbu, grilu, ohništi a ve speciálním vařiči.​ Používá se k vaření v přírodě, k podpalu kamen, krbů a grilů, k rozdělávání ohně, nahrazuje třísky.
  79 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  HEXAMETHYLENETETRAMINE, nestabilizovaný

  H228Hořlavá tuhá látka.
  H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P304+P341PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.