Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  UHU PLUS endfest 300 EPOXY 24 ml/25 g

  Výrobce: Z-TRADE s.r.o.
  Popis : Vynikající kvalita tohoto vysokopevnostního dvousložkového epoxidového lepidla zajišťuje pevné lepení a opravy s pevností 300 kg/cm2. Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou odolnost od -40°C do +100°C. Po vytvrzení se dá vrtat a přetírat.
  Stará cena: 299 Kč
  229 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  ROZSAH POUŽITÍ:

  Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:

  Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr dvoustříkačky. Vytlačte plnidlo a tvrdidlo v objemovém poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte. Zpracovatelnost lepidla je 90 minut při pokojové teplotě. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce řádně očistěte a uzavřete (uzávěr je nutné vylomit z pístů dvoustříkačky). Čas vytvrzování a konečná funkční pevnost závisí na přivedené teplotě – viz tabulka. Minimální pracovní teplota je 15°C. Skladujte v suchu a chladu.

  Teplota [°C]  Čas  Pevnost [kg/cm2]
  20 ... 12 hodin ... 120
  40 ... 3 hodiny ... 150
  70 ... 45 minut ... 200
  100 ... 10 minut ... 250
  180 ... 5 minut ... 300

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Styren. Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H226Hořlavá kapalina a páry.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H332Zdraví škodlivý při vdechování.
  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
  H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P235Uchovávejte v chladu.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P341Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.