Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Bison Epoxy 5 minutes dvousložkové lepidlo 24 ml

  Výrobce: Z-TRADE s.r.o.
  Popis : Průzračně čiré.
  * Otevřená doba zpracování 5 minut.
  * Konečná pevnost 100 kg/cm2.
  * Odolává vodě, vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  * Tepelná odolnost od -40°C do +100°C.
  * Manipulační pevnost po 20 minutách v závislosti na teplotě.
  * Vytvrzení po 24 hodinách.
  * Vyplňuje spáry a trhliny
  * Po zatvrdnutí jej lze přetírat.
  179 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  ROZSAH POUŽITÍ:

  Ideální pro rychlé, pevné a neviditelné opravy hrníčků, porcelánu, keramiky, skla, kůže, dřeva, dřevotřísky, kamene, betonu, kovů, termosetů, tvrdého PVC, pěnového polystyrenu, laminátů, některých umělých hmot (umakart, polyester, bakelit) aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Díky plnící schopnosti ideální pro vyplňování trhlin. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:

  Pracovní teplota je +5° až +35°C. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte červený uzávěr mezi písty. Odlomte koncovou část hubic.Vytlačte dostatečné množství a dobře promíchávejte, dokud nezískáte stejnoměrné zabarvení. Otevřená doba zpracování je 5 minut. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce řádně očistěte a uzavřete (uzávěr je nutné vylomit z pístů dvoustříkačky). Skladujte v suchu a chladu.


  TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

  - Odolnost vůči vlhkosti: dobrá
  - Teplotní odolnost: od -40°C do +100°C
  - Odolnost vůči chemikáliím: dobrá
  - Plnící schopnost: dobrá


  UPOZORNĚNÍ:

  pryskyřice:
  nebezpečí pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost (kat.2)
  žíravost/dráždivost pro kůži (kat.2),
  vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2),
  senzibilizace (kat.1)

  tvrdidlo:
  není klasifikováno nařízením CLP

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Styren. Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H226Hořlavá kapalina a páry.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H332Zdraví škodlivý při vdechování.
  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
  H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P235Uchovávejte v chladu.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P341Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Bison Epoxy Metal dvousložkové lepidlo 24 ml

  Popis : Vysoce odolné extrémím podmínkám (vysoká zátěž, vysoké síly, vibrace, (mořská) voda, chemikálie)
  * Kovové zabarvení.
  * Otevřená doba zpracování 45 minut. * Vytvrzení po 24 hodinách. * Vyplňuje spáry a trhliny
  * Po zatvrdnutí jej lze brousit, přetírat, vrtat
  199 Kč

  Bison Epoxy Universal dvousložkové lepidlo 24 ml

  Popis : Vysoká konečná pevnost 170 kg/cm2.
  * Otevřená doba zpracování 90 minut.
  * Odolává vodě, vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  * Tepelná odolnost od -20°C do +60°C.
  * Manipulační pevnost po 7 hodinách.
  * Vytvrzení po 24 hodinách.
  * Vyplňuje spáry a trhliny
  * Po zatvrdnutí jej lze přetírat.
  159 Kč

  Odol Stoma Paradentol zubní pasta 75 ml

  Popis : Odol Stoma Paradentol je zubní pasta, která při pravidelném čištění zubů pomáhá odstraňovat škodlivý zubní plak. Zubní pasta ODOL Stoma Paradentol, pomáhá udržovat zdravé dásně, nová receptura zubní pasty obsahuje látku Bradosol, který pomáhá chránit zubní sklovinu.
  29 Kč