Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Bref WC gel Excellence Gel Color Aktiv Citrus 700 ml

  Výrobce: Henkel
  Popis : Bref Excellence Gel Color Aktiv + je perfektní pro vynikající, zářivé a svěží výsledky čištění. Bref WC gel čistič toalety odstraňuje vodní kámen, nečistoty a skvrny z okraje toalety a toaletní mísy. Díky svému aktivnímu složení je Bref Excellence Gel účinný proti nejběžnějším problémům při WC čištění a nabízí snadné hygienické hloubkové čištění beze stop vodního kamene a nečistot. Může být použit jako každodenní čistič pro jakýkoliv povrch a tvar toalety. Pro příjemnější čištění a dotek svěžesti v celé toaletě Bref Excellence také poskytuje svěží citrusovou vůni.
  79 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Bref WC gel vlastnosti:

  • Bref WC gel s vůní citrusů
  • proti vodnímu kameni
  • hygienicky čistí
  • neutralizuje zápach
  • odstraňuje skvrny
  • čistí pod vodní hladinou
  • čistí pod okrajem toalety
  • účinkuje okamžitě
  • automaticky aktivní
  • dodává lesk
  • se svěžestí oceánu

  Použití Bref WC gelu:

  Nová praktická láhev pro lepší manipulaci s dlouhým zaobleným hrdlem zjednodušuje čištění pod okrajem vaší toalety. Stačí aplikovat gel pod okraj, nechat působit (pro důkladné odstranění velkých usazenin a nečistot nechte působit 30 minut) a použijte WC kartáč pro odstranění případných zbylých nečistot. Poté spláchněte pro získání zářivě čisté a bílé toalety. Vyhněte se potřísnění toaletního prkénka, podlahy nebo jiných citlivých povrchů.

  Uzávěr bezpečný proti otevření dětmi: Otevření: Stiskněte víčko na obou stranách zároveň a otočte doleva. Zavření: Jemně otáčejte víčkem do zaklapnutí. Aplikujte produkt pod okraj WC mísy. V případě odolných nečistot nechte působit 30 minut. Poté toaletu spláchněte. Pokud je třeba, použijte WC kartáč. Aplikujte pouze na toalety. Potřísněné prkénko okamžitě opláchněte vodou.

  Složení:

  <5% neiontové povrchově aktivní látky. Parfémy.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  H290Může být korozivní pro kovy.
  H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P234Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P308+P311PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P363Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
  P390Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
  P405Skladujte uzamčené.
  P406Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Cif Cream Lemon tekutý písek 500 ml

  Popis : Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek s citrónovou vůní. Snadno uvolní nečistoty a vyčistí i zdánlivě nevyčistitelné v celém domě včetně moderních povrchů.
  49 Kč

  Henna 100% přírodní barva na vlasy Černá

  P?írodní bylinná barva na vlasy

  89 Kč

  Tento papírové kapesníky box 3-vrstvé 58 ks

  Tento je značka vysoké kvality pro všechny, kteří chtějí to nejlepší pro sebe a pro své blízké.
  26 Kč

  Cif Cream Bílý tekutý písek 500 ml

  Popis : Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek snadno uvolní nečistoty. Vyčistí i zdánlivě nevyčistitelné v celém domě včetně moderních povrchů.
  49 Kč