Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Bros kuličky proti šatním molům s vůní levandule 20 ks

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis : Kuličky proti molům účinně chrání oblečení v komodách, šuplících a šatních skříních. Likvidují dospělé jedince molů šatních, jejich vajíčka a larvy. Jednotlivé kuličky na moly jsou umístěny v samostatných perforovaných sáčcích, což zjednodušuje a usnadňuje používání výrobku.
  59 Kč
  i h

  Bezpečnostní opatření:

  Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.         Pozor

  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  H371 Může způsobit poškození orgánů (nervová soustava)

  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

  P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

  P501 Zneškodněte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

  EUH208 Obsahuje citronelol, R-(−)-karvon, izohexenyl tetrahydrobenzaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

  Obsahuje geraniol, cineol, linalol, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, kumarín

  První pomoc:

  Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  BROS Sprej proti šatním molům 150 ml

  Popis : Bros sprej proti molům 150 mlBros sprej proti molům aerosol účinně ničí moly, jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních. Působí okamžitě po aplikaci a zanechává příjemnou vůni levandule. Objem: 150 ml.
  69 Kč

  Diffusil repelent Plus na pokožku a vlasy 100 ml

  Popis : Vysoce účinný přípravek s repelentními účinky na pokožku i oděv a obuv. Spolehlivě chrání proti komárům tygřím až 6 hodin, ovádům až 5 hodin a klíšťatům až 4 hodiny. Je speciálně vytvořen pro pohyb v přírodě s velkým výskytem komárů.
  99 Kč