Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Renova leštěnka na nábytek 220 ml

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis :Leštěnka na nábytek a dřevo s vůní vřesu. Odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům.
  49 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  EUH208 Obsahuje terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci. Složky směsi k uvedení na etiketě Destilát (ropný) těžký hydrokrakovaný; Uhlovodíky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu, pentan, Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H315Dráždí kůži.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.