Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Diava Multifukční čisticí přípravek na kov, sklo, dřevo, elektroniku 330 ml

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis : Čistící přípravek na kov, sklo, dřevo, elektroniku (kromě plazmových a LCD obrazovek). Lehce a bez námahy leští všechny druhy povrchů ve vaší domácnosti. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Příjemná vůně pro vaši domácnost.
  69 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H226Hořlavá kapalina a páry.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.