Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Domestos ubrousky na WC s antibakteriální přísadou 40 ks

  Popis : wc ubrousky
  59 Kč
  i h

  Složení:
  Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Parfum.

  Upozornění:
  Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  kyselina chlorovodíková 22 % (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO kyselina amidosírová

  H290Může být korozivní pro kovy.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H311Toxický při styku s kůží.
  H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P234Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P303PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P353Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P361Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
  P391Uniklý produkt seberte.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Dove stick Original 40 ml

  Popis : Stává se vám, že se stále vracíte k těm stejným věcem? Třeba k oblíbeným botám nebo klasickým šatům, kterých se zjevně nemůžete nabažit. Takové věci se zkrátka nikdy neomrzí. Stejně jako tuhý antiperspirant Dove Original. Čistý, jednoduchý, bezproblémový.
  79 Kč

  Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 4 kg

  Popis:Savo Original tekutý dezinfekční přípravek — účinný přípravek na dezinfekci vody (bazény, studny) a povrchů. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a houby. SAVO Original likviduje choroboplodné zárodky, bakterie a viry (včetně HIV a HBV), řasy a nižší houby, odstraňuje pachy. Vyniká mimořádně vysokou čistotou, dlouhou záruční lhůtou a unikátní ekologickou hodnotou, pro kterou je schválený i pro dezinfekci vody v bazénech a jako jediný i pro pitnou vodu ve studních.
  139 Kč

  Tip line Čistící vlhčené ubrousky s antibakteriálními přísadami 60 ks

  Vlhčené čistící ubrousky na ruce a tvář

  Perfektní pro jemné čištění malých ručiček a tvářiček

  Ideální pro cestování

  29 Kč