Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Domestos ubrousky na WC s antibakteriální přísadou 40 ks

  Popis : wc ubrousky
  Stará cena: 99 Kč
  59 Kč
  i h

  Složení:
  Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Parfum.

  Upozornění:
  Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  kyselina chlorovodíková 22 % (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO kyselina amidosírová

  H290Může být korozivní pro kovy.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H311Toxický při styku s kůží.
  H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P234Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P303PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P353Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P361Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
  P391Uniklý produkt seberte.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 4 kg

  Popis:Savo Original tekutý dezinfekční přípravek — účinný přípravek na dezinfekci vody (bazény, studny) a povrchů. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a houby. SAVO Original likviduje choroboplodné zárodky, bakterie a viry (včetně HIV a HBV), řasy a nižší houby, odstraňuje pachy. Vyniká mimořádně vysokou čistotou, dlouhou záruční lhůtou a unikátní ekologickou hodnotou, pro kterou je schválený i pro dezinfekci vody v bazénech a jako jediný i pro pitnou vodu ve studních.
  169 Kč 129 Kč

  Lactacyd ubrousky pro intimní hygienu FEMINA 15 ks

  Šetrné složení s alantoinem

  Gynekologicky testováno

  Hypoalergenní

  79 Kč 59 Kč