Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Cif POWER & SHINE antibakeriální ubrousky ničí 99,9 % bakterií 90 ks

  Popis : úklidové vlhčené ubrousky antibakteriální
  Stará cena: 199 Kč
  99 Kč
  i h
  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Může vyvolat alergickou reakci.

  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Persil deep clean Color gel 2 l 40 dávek

  Popis : Persil Color gel je určený na barevné prádlo. Dokonale a velmi rychle se rozpouští. Odstraňuje skvrny a zanechává zářivou čistotu a zářivé barvy. Dosáhnete dokonale čistého prádla již od 20 °C. Je tak účinný, že odstraní i ty nejodolnější skvrny již při nízkých teplotách. Není vhodný na vlnu a hedvábí. I přes perfektní čistící sílu je šetrný k vláknům vašeho prádla.
  299 Kč 199 Kč