Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Drutep barva do domácnosti na kov a dřevo v prášku stříbrná 5 g

  Popis : Stříbrná barva, jedná se o stříbrný prášek, který se dodává i s potřebným množstvím laku.
  59 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití:
  Používá se pro nátěry dřevěných rámečků, dekorování šišek apod.

  Nevhodná:
  Nehodí se pro venkovní účely (není stálobarevná).

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  H226Hořlavá kapalina a páry.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P370+P378V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.