Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Ava Max čistič na akrylátové vany 500 ml

  Výrobce: Marca CZ
  Popis :Přípravek určen na čištění akrylátových van a sprchových koutů, účinný a zároveň jemný a šetrný k ošetřovanému povrchu.
  59 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Návod k použití:
  Na čištěný povrch nastříkejte přiměřené množství přípravku, nechte krátce působit, popřípadě rozetřete, důkladně opláchněte vodou. Postup je možné opakovat.

  Upozornění:
  Může vyvolat senibilaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

  Složení:
  Aniontové povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15%, neiontové povrchově aktivní látky méně než 5%, Edta a její soli méně než 5%, parfum, d-limonene, methychloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

  Obsahuje:
  Alkylethoxysulfát sodný (C10-16), směs chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a  2-methyl-3(2H)-isothiazolon.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.