Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Jar Platinum Plus Regular tablety do myčky 136 ks

  Výrobce: Procter - Gamble
  Popis : Jar Platinum Plus tablety do myčky jsou vlajkovou lodí značky Jar. Účinné složky jsou odděleny ve třech separátních komorách, díky čemuž dojde k jejich uvolnění právě ve správný okamžik. Tableta tak docílí optimální účinnosti. Tablety do myčky odmašťují, rozkládají i odolné a solně připečené zbytky jídla, pomáhají odstraňovat zašedlost a obnovují původní lesk nádobí, pečují o sklo i stříbro, čistí filtr myčky a mycí ramena.
  Stará cena: 799 Kč
  599 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Pro dosažení nejlepších výsledku vkládejte kapsli do zásobníku mycího prostredku. Pokud se kapsle do zásobníku nevejde, položte ji na koš na príbory a  zvolte program bez predmytí. Funkce soli úcinkuje v mekké, stredne tvrdé i v tvrdé vode až do 26°e (95% domácností). Vaše mycka nádobí by mela fungovat efektivne i tehdy, když se rozsvítí ukazatel doplnení lešticího/oplachovacího prostredku nebo soli. Pokud máte mimorádne tvrdou vodu, tedy více než 26°e (5% domácností), používejte speciální sul zvlášt. Stríbrné a nerezové povrchy se nesmí navzájem dotýkat. V mycce nádobí neumývejte starožitný/ rucne zdobený porcelán ani olovnatý krištál.

  Složení Jar Platinum:

  5-15% Neiontové Povrchove Aktivní Látky, Belicí Cinidla Na Bázi Kyslíku; <5% Fosfonáty, Polykarboxyláty; Enzymy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Lenor Spring Awakening aviváž 930 ml 31 PD

  Popis : Aviváž s vůní jarních květin a přírodními tóny pačule a bílého cedru
  89 Kč 49 Kč