Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  kyselina chlorovodíková solná 31 % 500 ml

  Popis : ! JEN OSOBNÍ ODBĚR ! Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.
  59 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  ! JEN OSOBNÍ ODBĚR !

  Návod k použití:
  Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7)

  H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P314Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P363Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
  P405Skladujte uzamčené.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.