Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo 400 g

  Popis : K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zřeďován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.
  199 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Spotřeba:
  8,5 kg/m² při výšce vrstvy 5 mm

  Tužení:
  Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7.

  Příprava povrchu:
  Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsněný. Teplota podkladu by měla dosahovat 15–25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700) Hustota: 1,70 - 1,75 g/cm3

  EUH205Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
  H315Dráždí kůži.
  H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P362+P364Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.