Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  LOCTITE Super Attak 5g

  Výrobce: Z-TRADE s.r.o.
  Popis : Praktické kapesní balení sekundového lepidla. První pomoc na cestách, turistice, v autě nebo při sportu. Malé balení do každé tašky.
  139 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Vlastnosti Loctite Attak vteřinové lepidlo:

  • Ideální na porcelán, kov, gumu, kůži, dřevo, plasty (kromě PE / PP) a  papír.
  • Ideální na neporézní povrchy.
  • Odolná proti vodě a mytí v myčce.
  • Odolná proti otřesům.
  • Odolná proti extrémním teplotám (od -50 °C do +120 °C).
  • Vytvrzují během několika sekund.
  • Vydrží vysoké zatížení.
  • Po vytvrzení průhledná.

  Snadno se otevřou, sama prorazí bezpečnostní fólii, víčko proti ucpání. Bohatý výběr aplikátorů – proti rozlití, pro snadné uchopení, dlouhý hrot, kartáček. Použitelná na většinu povrchů. Bez rozpouštědel.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Kyanoakrylát .

  EUH202Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.