Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Persil gel Freshness by Silan 38 PD 1,71 l

  Výrobce: Henkel
  Popis : Výkonný gel se svěžestí Silanu. Objevte o 40 % více koncentrovanější složení Persil 360° Complete Clean se svěžestí Silanu.
  199 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Složení Persil Power Gel Regular prací gel:

  5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty; Enzymy, Optické zjasňovače, Parfémy (amyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool), Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.