Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Persil Expert Freshness By Silan Box prášek 2,97 kg 54 PD

  Výrobce: Henkel
  Popis :Nový Persil prací prášek Freshness by Silan s Deep Clean technologií je díky svému jedinečnému složení skvělým řešením.
  399 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.