Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Pur Aqua Fresh & Lotus Flower 450 ml

  Výrobce: Henkel
  Popis :Pur prostředek na mytí nádobí Aqua Fresh & Lotus Flower dodá nádobí čistotu a lesk. Nové složení s účinnými enzymy odstraní mastné skvrny, připáleniny nebo zbytky zaschlého jídla. PUR Aqua Fresh & Lotus Flower prostředek na mytí nádobí vás potěší krásnou dlouhotrvající vůní lotosového květu.
  Stará cena: 49 Kč
  39 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Složení:
  5–15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone a parfém.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.