Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Q-Power Čistič na dřevo lamino 1l

  Výrobce: Zenit
  Popis : Díky své speciální technologii snadno a účinně odstraňuje špínu a mastnotu. Zanechává zářivě lesklé laminátové a dřevěné podlahy a ostatní omyvatelné povrchy beze šmouh. Nyní navíc s ochranným filmem pro prodloužení doby do dalšího úklidu a proti vniknutí vlhkosti.
  59 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.